RegulaminWłaścicielem Sklepu Internetowego jest firma PARADOX COMPANY, Dariusz Skibiński,
Z siedzibą:
ul. Jaśminowa 17
31 - 432 Kraków
REGON - 350 184 523, NIP 677 005 28 00
Tel./Fax.: 012 632 41 33


1. Ochrona danych osobowych.


a) Wszystkie dane przesyłane przez Klienta przy składaniu zamówienia, są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926) i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień. Kupujący ma prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych z bazy firmy Paradox Company zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

b) Złożenie zamówienia w firmie Paradox Company oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem jego realizacji.


2. Opisy i zdjęcia produktów.


a) Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się nieznacznie od rzeczywistego ich wyglądu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.


3. Dostępność i ceny.


a) W przypadku czasowego braku określonego towaru złożone zamówienie traktowane jest jako rezerwacja towaru. W przypadku całkowitego braku towaru z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądż z pozycji, która wydłuża czas jego realizacji . Jednakże w przypadku całkowitego braku towaru z przyczyn niezależnych , Klient jest informowany o braku produktu i, jeśli to możliwe, otrzymuje ofertę zastępczą .

b) Ceny umieszczone przy produktach, w momencie złożenia zamówienia poprzez koszyk sklepu, są wiążące dla obu stron transakcji. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do korekty cen w przypadku zmiany kursu walut lub innych przyczyn niezależnych. O zmianie cen niezwłocznie informowane są osoby, które złożyły zamówienie na towar objęty zmianą celem akceptacji lub odrzucenia zamówienia.

c) Ceny wszystkich artykułów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.


4. Składanie zamówienia, potwierdzenie i realizacja.


a) Zamówienia można składać:
- przez system strony www.paradox.co.pl,
- pocztą e-mail na adres biuro@paradox.co.pl ,
- telefonicznie pod numerem 012 632 41 33,
- faxem 012 632 41 33,
- pisemnie drogą pocztową,
- na formularzu zamówienia pobranym ze strony (format PDF) listownie lub faxem,
- lub osobiście w siedzibie firmy.

b) Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

c) Minimalna wartość zamówienia to 40 PLN (bez kosztów przesyłki). Zamówienia o niższej wartości są automatycznie odrzucane.

d) Aby otrzymać potwierdzenie złożonego zamówienia należy w formularzu uzupełnić pole z adresem e-mail, potwierdzenie będzie generowane i wysyłane automatyczne.

e) Kupujący może odstąpić od zamówienia w ciągu 24 godzin informując o tym fakcie wyłącznie telefoniczne podając numer zamówienia.

f) Przyjęcie zamówienie nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi.

g) Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamówienia takie będą weryfikowane w celu ich potwierdzenia.

h) Zamówienie realizowane jest w przeciągu 3-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, z zastrzeżeniem punktu 4 podpunkt f.


5. Forma i terminy płatności.


a) Forma płatności: - przelew na konto bankowe,
- przekaz pocztowy na adres firmy,
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
- system internetowej płatności PayPal, adres email dla korzystających z systemu PayPal to info@paradox.co.pl, przed dokonaniem płatności prosimy poczekać na email z informacją o kwocie przelewu.

b) Termin płatności: - zapłata następuje przed wysyłką na podstawie informacji o wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki drogą e-mail, telefoniczną lub rachunku pro-forma,
- w wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu możliwa jest przesyłka za pobraniem pocztowym,
- w przypadku publicznych instytucji naukowych i oświatowych istnieje możliwość zapłaty za zrealizowane zamówienie po otrzymaniu przesyłki wraz z fakturą przelewem na konto bankowe w terminie określonym na fakturze,


6. Faktura VAT.


a) Osoby i instytucje zainteresowane otrzymaniem faktury VAT na zakupiony towar proszone są o precyzyjne wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z numerem NIP.


7. Wysyłka, transport i odbiór przesyłki.


a) Towar dostarczany jest do klienta Pocztą Polską lub firmą kurierską. W formularzu zamówienia należy wybrać formę wysyłki.

b) Istniej możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy. Uwaga! Przed wizytą polecane jest dokonanie rezerwacji interesujących Klienta towarów, drogą telefoniczną lub e-mailem ew. składając zamówienie. Pozwoli to uniknąć ew. braków towarowych.

c) Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów pakowania i przesyłki według cennika firmy którą wybrał. Koszty te doliczane są do wartości zamówienia.

d) W celu uzyskania możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec firmy przewozowej konieczne jest sprawdzenie stanu przesyłki w obecności pracownika poczty lub kuriera. W razie uszkodzenia lub niekompletności towaru należy spisać protokół szkód.


8. Zwroty towaru i reklamacje.


a) Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem dla firmy Paradox Company (jako dzień zakupu przyjmuje się dzień wydania produktu). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można ściągnąć w postaci pliku Word ze strony sklepu. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

b) Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji bądż zwrotu zakupionego towaru.

c) Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. a, odbywa się na koszt Klienta. Sprzęt zwracany zgodnie z pkt. a, nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element zestawu musi być kompletny.

d) Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie czternastu dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży, za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę.

e) W sytuacji zwrotu towaru popartego pisemną deklaracją do faktury zakupu zostanie wystawiona faktura korygująca. Po odesłaniu przez Klienta towaru oraz podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu.

f) Towary nabyte w siedzibie firmy osobiście przez Klienta nie podlegają zwrotowi.

g) Po odesłaniu towaru sprzedawca gwarantuje pieniężny zwrot ich wartości w terminie do 7 dni od momentu otrzymania podpisanej przez Klienta faktury korygującej. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku niewykonania umowy sprzedaży w sytuacji, gdy dokonana została przedpłata za towar. Gwarancja zwrotu pieniędzy jest niezależna od formy płatności jaką wybrał Klient w czasie regulacji należności za towar.

h) W przypadku zwrotu towaru wadliwego, koszty przesyłki pokrywa firma Paradox Company. Wada musi jednak zostać stwierdzona i zgłoszona nie dalej niż na miesiąc od dostarczenia towaru.

i) W przypadku uszkodzenia towaru w trakcie przesyłki jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji jest protokół odbioru i szkód. Proces reklamacyjny wobec firmy spedycyjnej/poczty może być rozpoczęty tylko po dostarczeniu przez Klienta protokołu szkody do siedziby firmy.

j) Sklep informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony (dobrowolny).

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w razie nie uznania reklamacji przez Sprzedawcę.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

3) Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

4) Konsument ma możliwość zwrócenia się do Podmiotu Uprawnionego ( podmiot ADR), o którym mowa w art. 8 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

5) pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Sklep zastrzega, że zapisy Regulaminu nie stanowią zobowiązania Sklep do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i nie stanowią odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu przed publicznym/niepublicznym podmiotem ADR. Decyzję o udziale przez Sklep w procedurze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Sprzedawca podejmuje indywidualnie w stosunku do konkretnego Konsumenta. Zgodę lub jej brak Sklep wyraża w piśmie stanowiącym odpowiedź na reklamację Konsumenta.

9. Inne.


a) Uwagi i zastrzeżenia można składać pod adresem: biuro@paradox.co.pl, listownie lub pod numerem firmowego faksu.

b) Wszystkie firmy zainteresowane współpracą proszone są o kontakt.

c) Jeżeli mają Państwo pytania - służymy pomocą. Proszę dzwonić lub pisać.

d) Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.

e) Wszystkie strony i podstrony internetowe firmy Paradox Company, Dariusz Skibiński chronione są prawami autorskimi, kopiowanie i wykorzystywanie zawartych na niej zdjęć, opisów, grafiki jest zabronione i karalne.

f) W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.Złożenie zamówienia na stronie www oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. Oferta sklepu firmy Paradox Company nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.